Komunální volby 2018 (Společně pro Rychvald)

 1. Hlavní cíle na léta 2018–2022

Pro uvedené období se zaměříme zejména na tyto oblasti:

Výstavba Centra volnočasových aktivit Rychvald (CVA)
 • detska-joga.jpgna místě po zlikvidované mazutové kotelně v centru vystavět uvedené CVA
 • sem kompletně přemístit současné aktivity Domu dětí a mládeže, čímž bude možné jejich další rozšiřování
 • takto uvolněné prostory současného DDM použít pro rozšíření kapacity školní družiny, která v současnosti je na hranici svých možností
 • toto CVA propojit s areálem mateřské školy tak, aby se dalo využít i pro děti, jež docházejí do MŠ
 • výstavbou takovéhoto centra dojde k výraznému navýšení možností pro volnočasové aktivity občanů všech věkových kategorií
 Výstavba kanalizace v částech Podlesí a Václav:
 • ea41a8a7f916f72e58fcbf94798e0509klíčový bod pro zachování ekologie a kvality života i pro další generace
 • provádět postupně dle zpracovávané projektové dokumentace
 • jako prioritní je zde potřeba úspěšného získání finanční dotace, bez které nelze
 • takovou akci z vlastních zdrojů realizovat
 Ostatní volnočasové aktivity:
 • Bedsvyčlenit část městských pozemků pro takzvané komunitní zemědělství
 • umožnit tím občanům, kteří nemají vlastní zahrádky, přístup na vybrané městské volné části, kde si mohou udělat takzvaný urban gardening, neboť pěstování a následná konzumace kvalitních lokálních potravin je přínosem pro zdraví i místem k setkávání v přírodnějším a zdravějším prostředí, než je prostředí běžného sídliště
 Zbývající oblasti:
 • v nich bychom chtěli realizovat doposud nedokončené záměry z minulých let (viz následující vyhodnocení)
 • také budou postupně doplňovány akce dle námětů jednotlivých kandidátů
 • chceme udržet a dále rozvíjet veškeré doposud provozované a městem podporované aktivity všech organizací a spolků na našem území
 1. Vyhodnocení našeho programu za období 2014–2018

Volební program na toto období byl rozdělen do následujících oblastí a v nich měl své konkrétní cíle. Vzhledem k tomu, že se pomalu, ale jistě blíží nové komunální volby, pokládám za seriózní poohlédnout se zpět a říct, co se podařilo i co trvá, a také stanovit si základní cíle pro nové funkční období. Na úvod je také vhodné si říct, že tyto cíle bylo možno realizovat díky tomu, že od března 2015 jsem členem rady města, kde jsem se snažil je postupně zařazovat do plánů města na jednotlivá období.

Mé hodnocení je k uvedeným bodům je uvedeno tučně.

 Oblast technické a dopravní infrastruktury

Rekonstrukce místních komunikací
 • Postupné vypořádání majetkových vztahů u místních komunikací s cílem získat je do majetku města a následně tato kritická místa rekonstruovat

Stav: pozemky jsou průběžně vykupovány do majetku města

Kruhový objezd na Rozcestí
 • Vypořádat majetkové vztahy na konci ul. Bohumínská s cílem jejího rozšíření, vybudování kruhového objezdu a autobusového zálivu

Stav: úkol trvá, výkup je komplikovaný počtem vlastníků

Chodník na ul. Michálkovická

Kompletně dokončit celou trasu chodníku, a to od Eldoráda až po Rozcestí

Stav: poslední úsek od Návrší k přejezdu bude realizován v letošním roce – 2018

Budování nových parkovacích ploch

Dobudování parkovacích míst v centru města, a to u Jiřinky a za kulturním domem

Stav: parkoviště u Jiřinky je realizováno, parkoviště za Kulturním domem je v plánu na rok 2018

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rozšíření počtu světelných zdrojů a jejich kompletní výměna za energeticky méně náročná

Stav: průběžně realizováno

Koordinace dopravního spojení města s KODISem

Pokračovat v dosavadní spolupráci s cílem dalšího provázání a návaznosti veřejné dopravy ve směru Dolní Lutyně a Bohumín nemocnice.

Stav: realizováno v aktualizovaných jízdních řádech

 Oblast životního prostředí
Řešení vypouštění a čištění odpadních vod

Aktualizace projektové přípravy pro možnost výstavby kanalizace v lokalitě Podlesí a Václav, následně iniciativní kroky k možnému získání dotace. Z pohledu finanční náročnosti je pro realizaci klíčové získání dotace.

Stav: projektová dokumentace se zpracovává

Zvyšování podílu separovaného odpadu

Rozšíření sítě a počtu sběrných nádob pro tříděný odpad včetně pravidelné propagace o účelnosti separace eliminovat náklady související s komunálním odpadem tady nerozumím, zkus nějak zpřehlednit

Stav: realizováno vyšším počtem sběrných nádob

Rozšiřování plynofikace, účast města na kotlíkové dotaci

S vazbou na postupnou výstavbu, která souvisí s realizací územního plánu, je nutné provést analýzu možnosti plynofikace těchto lokalit. V rozpočtu města vyčlenit finanční částku pro návratnou finanční pomoc jednotlivým žadatelům u kotlíkových dotací.

Stav: město přispívá jednotlivým žadatelům dle konkrétních žádostí

Monitoring a odstraňování černých skládek

Formou „fotopasti“ monitorovat rozšiřování černých skládek a sankcionovat jejich zakladatele

Stav: černé skládky jsou monitorovány, zjišťování totožnosti zakladatelů se nedaří

Modernizace sběrného dvora

Realizace nové zpevněné plochy sběrného dvora

Stav: realizováno

Občanská vybavenost a služby

Snižování energetické náročnosti (dotační programy)
 • Dokončit v roce 2015 komplexní zateplení areálu ZŠ Sídliště
 • V roce 2015 dokončit zateplení a celkovou rekonstrukci budovy zdravotního střediska
 •  V roce 2015 dokončit zateplení Domu s pečovatelskou službou

 Stav: všechny uvedené objekty byly postupně zatepleny

Rekonstrukce mateřských škol (dotační programy)
 • Dokončení rekonstrukce vnitřních částí MŠ Sídliště
 • V roce 2015 dokončit komplexní rekonstrukci MŠ Václav

Stav: splněno

Snižování energetické náročnosti v městských bytech
 • Postupně zateplit všechny bytové domy v centru města.
 • Předpoklad je následující:
V roce 2015:
 • Středová 1518, 19, 33
 • Bohumínská 1461
V roce 2016:
 • Mírová 1601
 • Mírová 1602
V roce 2017:
 • Středová 1510, 11, 12
 • Středová 1513, 14, 15
V roce 2018:
 • Středová 1501, 02, 03

Stav: postupně splněno, poslední domy budou dokončeny v tomto roce 2018.

 Rozvoj ploch pro využití k relaxaci
 • Vybudování „lesoparku“ v centru města
 • Vybudování dětského mini hřiště v části Podlesí (naproti bývalé restaurace U Jurášků)
 • Vybudování dětského mini hřiště v části Václav (areál TJ Baník)
 • Nalezení cílového řešení pro volnou plochu po bývalé mazutové kotelně v centru města

Stav: cíl trvá, problémy s majetkovými požadavky současných majitelů

 Vytváření atraktivních podmínek pro drobné podnikatele a živnostníky

Pravidelně 1x ročně vydávat v Rychvaldském zpravodaji nabídku výrobků a služeb, kterou poskytují místní podnikatelé.

Stav: úkol stále trvá

Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj zaměstnanosti

Navýšíme počet pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací na 30 (dnes 15)

Stav: splněno

Systém zajištění bezpečnosti občanů

Ve spolupráci s okolními městy a obcemi zavést v rámci meziobecní spolupráce integrovaný kamerový systém

Stav: úkol stále trvá

Optimalizací služeb mezi Policií ČR a Městskou policií Bohumín zajistit trvalou přítomnost na území města

Stav: splněno

Kvality života seniorů
 • Nadále budeme podporovat službu Senior taxi
 • Seniorům umožníme studium na takzvané univerzitě třetího věku s finanční spoluúčastí města

Stav: splněno – služba Senior taxi byla rozšířená o nové destinace, U3V je seniory využívána

Rozvoj partnerské spolupráce se slovenským Richvaldem a polským Rychwalem

 • Umožníme zdarma našim nejlepším žákům pravidelné letní setkání na táborových pobytech organizovaných v rámci partnerské spolupráce uvedených obcí.
 • Stejně tak se budeme spolupodílet na ostatní spolupráci mezi jednotlivými spolky a organizacemi

Stav: splněno, spolupráce probíhá

Pokračování v tradicích kulturního a společenského dění
 • Budeme pokračovat a podporovat všechny dosavadní aktivity na kulturním poli, které město zviditelňují v širokém okolí
 • Budeme nadále podporovat aktivity společenských, sportovních a zájmových organizací působících na území města

Stav: průběžně naplňováno, činnost organizací je podporována i finančně

Závěr

skucak-2017-33.jpgUdělejte si prosím sami svůj názor na to, zda jsme většinu stanovených cílů v současném volebním období dokázali naplnit. Část z nich je, jak je uvedeno, zatím v řešení, ale věříme, že se je v následujících pěti letech podaří realizovat/dokončit i s novými závazky.

Ing. Ladislav Sitko
člen RM (TOP 09)

Víc, než si myslíte.